Môn học Xây Dựng và Phát Triển Kịch Bản – Storytelling

Trump ButinJuly 15, 2019

Cấu trúc bài giảng
Bài 01 – Người kể chuyện 1 Buổi
Bài 02 và 03 – Ngôn ngữ hình 2 Buổi
Bài 04 và 05 – Xây dựng ý tưởng 2 Buổi
Bài 06 và 07 – Phát triển câu chuyện 2 Buổi
Bài 08, 09 và 10 – Cấu trúc ba hồi trong sáng tạo kịch bản và kể chuyện 3 Buổi
Bài 11 – Kể chuyện có thoại 1 Buổi
Bài 12 – Soạn thảo và trình bày kịch bản 1 Buổi
Bài 13 – Phát triển Storyboard. Moodboard. Art Direction cho câu chuyện 1 Buổi
Bài 14 – Kể chuyện trong điện ảnh 1 Buổi
Bài 15 – Kể chuyện trong quảng cáo 1 Buổi
Bài 16 – Tổng kết – Nhận xét – Đánh giá

Categories